Authors

Shingo Maeda*, Kosei Sakai, Kenjiro Kaji, Aki Iio, Maho Nakazawa, Tomoki Motegi, Tomohiro Yonezawa, Yasuyuki Momoi

Paper Information

Journal
: Scientific Reports
DOI
: 10.1038/s41598-021-04229-0
: https://www.nature.com/articles/s41598-021-04229-0