Authors

Misato Kawai, Ryo Tabata, Miwa Ohashi, Haruno Honda, Takehiro Kamiya, Mikiko Kojima, Yumiko Takebayashi, Shunsuke Oishi, Satoru Okamoto, Takushi Hachiya, Hitoshi Sakakibara

Paper Information

Journal
: Plant Physiology
DOI
: 10.1093/plphys/kiac025
: https://academic.oup.com/plphys/advance-article/doi/10.1093/plphys/kiac025/6521044