Authors

Mitsunori Iwataki*, Wai Mun Lum, Koyo Kuwata, Kazuya Takahashi, Daichi Arima, Takanori Kuribayashi, Yuki Kosaka, Natsuki Hasegawa, Tsuyoshi Watanabe, Tomoyuki Shikata, Tomonori Isada, Tatiana Yu. Orlova, Setsuko Sakamoto

Paper Information

Journal
: Harmful Algae
DOI
: https://doi.org/10.1016/j.hal.2022.102204
: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568988322000336