Authors

Yugo Kitazawa · Nozomu Iwabuchi · Kensaku Maejima · Momoka Sasano · Oki Matsumoto · Hiroaki Koinuma · Ryosuke Tokuda · Masato Suzuki · Kenro Oshima · Shigetou Namba · Yasuyuki Yamaji

Paper Information

Journal
: The Plant Cell
DOI
: 10.1093/plcell/koac062
: https://doi.org/10.1093/plcell/koac062