Authors

Mengchen Zhao*, Shuji Fujisawa, Tsuguyuki Saito*

Paper Information

Journal
: Biomacromolecules (2021, 22, 5214–5222)
DOI
: 10.1021/acs.biomac.1c01143
: https://doi.org/10.1021/acs.biomac.1c01143