Authors

Hiroki Nishi*, Kaito Uchida*, Maki Saito*, Daisuke Yamanaka, Haruka Nagata, Hinako Tomoshige, Ichiro Miyata, Koichi Ito, Yuka Toyoshima, Shin-Ichiro Takahashi, Fumihiko Hakuno* and Asako Takenaka*

Paper Information

Journal
: Cells
DOI
: 10.3390/cells11091523
: https://www.mdpi.com/2073-4409/11/9/1523