Authors

Takumi Itakura*, Ken Murata*, Kazunari Miyamichi, Kentaro K. Ishii, Yoshihiro Yoshihara, and Kazushige Touhara¶ (* equally contribution; ¶ corresponding author)

Paper Information

Journal
: Neuron
DOI
: doi.org/10.1016/j.neuron.2022.05.002
: https://doi.org/10.1016/j.neuron.2022.05.002