Authors

Ahammad Kabir, Risa Ieda, Sho Hosoya, Daigaku Fujikawa, Kazufumi Atsumi, Shota Tajima, Aoi Nozawa, Takashi Koyama, Shotaro Hirase, Osamu Nakamura, Mitsutaka Kadota, Osamu Nishimura, Shigehiro Kuraku, Yasukazu Nakamura, Hisato Kobayashi, Atsushi Toyoda, Satoshi Tasumi, Kiyoshi Kikuchi

Paper Information

Journal
: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
DOI
: 10.1073/pnas.2121469119
: https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2121469119