Authors

Yu Takahashi *, Makoto Noguchi, Yu Inoue, Shintaro Sato, Makoto Shimizu, Hirotatsu Kojima, Takayoshi Okabe, Hiroshi Kiyono, Yoshio Yamauchi, and Ryuichiro Sato *

Paper Information

Journal
: iScience
DOI
: 10.1016/j.isci.2022.104542
: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589004222008148?via%3Dihub