Authors

Haruhiko Kamiki*, Shin Murakami*, Takashi Nishikaze, Takahiro Hiono, Manabu Igarashi, Yuki Furuse, Hiromichi Matsugo, Hiroho Ishida, Misa Katayama, Wataru Sekine, Yasushi Muraki, Masateru Takahashi, Akiko Takenaka-Uema, Taisuke Horimoto

Paper Information

Journal
: Journal of Virology
DOI
: 10.1128/jvi.00416-22
: https://journals.asm.org/doi/10.1128/jvi.00416-22