Authors

Peng Lu, Saki Takiguchi, Yuka Honda, Yi Lu, Taichi Mitsui, Shingo Kato, Rina Kodera, Kazuo Furihata, Mimin Zhang, Ken Okamoto, Hideaki Itoh, Michio Suzuki, Hiroyuki Kono, Koji Nagata*

Paper Information

Journal
: Food Chemistry: Molecular Science
DOI
: 10.1016/j.fochms.2022.100119
: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666566222000478