Authors

Ryosuke Matsuura, Arisa Kawamura, Takashi Fukushima, Kazuhiro Fujimoto, Heihachiro Ochiai, Junichi Somei, Yasunobu Matsumoto and Yoko Aida

Paper Information

Journal
: Catalysts
DOI
: 10.3390/catal12080856
: https://www.mdpi.com/2073-4344/12/8/856