Authors

Sho Watanabe, Yuri Sudo, Takumi Makino, Satoshi Kimura, Kenji Tomita, Makoto Noguchi, Hidetoshi Sakurai, Makoto Shimizu, Yu Takahashi, Ryuichiro Sato, Yoshio Yamauchi*

Paper Information

Journal
PNAS Nexus
DOI
: 10.1093/pnasnexus/pgac173
: https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgac173