Authors

Keitaro Yamanouchi*, Yukie Tanaka, Masanari Ikeda, Shizuka Kato, Ryosuke Okino, Hiroki Nishi, Fumihiko Hakuno, Shin-Ichiro Takahashi, James Chambers, Takashi Matsuwaki, Kazuyuki Uchida

Paper Information

Journal
: Skeletal Muscle
DOI
: 10.1186/s13395-022-00307-7
: https://skeletalmusclejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13395-022-00307-7