Authors

Susumu Katsuma#,*, Kanako Hirota#, Noriko Matsuda-Imai#, Takahiro Fukui, Tomohiro Muro, Kohei Nishino, Hidetaka Kosako, Keisuke Shoji, Hideki Takanashi, Takeshi Fujii, Shin-ichi Arimura, and Takashi Kiuchi (#Equal contribution, *Corresponding author)

Paper Information

Journal
: Nature Communications
DOI
: 10.1038/s41467-022-34488-y
: https://www.nature.com/articles/s41467-022-34488-y