Authors

Maki Igarashi, Shun Nogawa, Kyohei Furukawa, Tsuyoshi Hachiya, Shoko Takahashi, Huijuan Jia, Kenji Saito, Hisanori Kato*

Paper Information

Journal
: Nutrients
DOI
: 10.3390/nu14235116
: https://www.mdpi.com/2072-6643/14/23/5116