Authors

Aya Uchida, Kenya Imaimatsu, Honoka Suzuki, Xiao Han, Hiroki Ushioda, Mami Uemura1, Kasane Imura-Kishi, Ryuji Hiramatsu, Hinako, M. Takase, Yoshikazu Hirate, Atsuo Ogura, Masami Kanai-Azuma, Akihiko Kudo, Yoshiakira Kanai*

Paper Information

Journal
: Nature Communications
DOI
: 10.1038/s41467-022-35465-1
: https://www.nature.com/articles/s41467-022-35465-1.pdf