Authors

Daiki Horikami,# Naoya Sayama,# Jun Sasaki, Haruka Kusuno, Hiroyuki Matsuzaki, Akane Hayashi, Tatsuro Nakamura, Hiroshi Satoh, Masahiro Natsuhori, Keiji Okada, Nobuhiko Ito, Itaru Sato, and Takahisa Murata.*

Paper Information

Journal
: Scientific Reports
DOI
: 10.1038/s41598-022-25269-0
: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9758204/