Authors

Kenji Suetsugu, Ryohei Sugita, Akiko Yoshihara, Hidehito Okada, Kae Akita, Noriko Nagata, Keitaro Tanoi, Koichi Kobayashi

Paper Information

Journal
: New Phytologist
DOI
: https://doi.org/10.1111/nph.18812