Authors

Masato Kikuchi, Takuma Okabe, Hideshige Shimizu, Takashi Matsui, Fuko Matsuda,Takeshi Haga, Kyoko Fujimoto, Yuko Endo, Katsuaki Sugiura

Paper Information

Journal
: Heliyon
DOI
: 10.1016/j.heliyon.2022.e12381
: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9793267/pdf/main.pdf