Authors

Tetsuo I. Kohyama*, Douglas Sheil, I-Fang Sun, Kaoru Niiyama, Eizi Suzuki, Tsutom Hiura, Naoyuki Nishimura, Kazuhiko Hoshizaki, Shu-Hui Wu, Wei-Chun Chao, Zamah S. Nur Hajar, Joeni S. Rahajoe & Takashi S. Kohyama *

Paper Information

Journal
: Nature Communications
DOI
: 10.1038/s41467-023-36671-1
: https://www.nature.com/articles/s41467-023-36671-1