Authors

Waka Lin*, Shusaku Shiomoto, Saki Yamada, Hikaru Watanabe, Yudai Kawashima, Yuichi Eguchi, Koichi Muramatsu, Yuko Sekino

Paper Information

Journal
: iScience
DOI
: 10.1016/j.isci.2023.106285
: https://doi.org/10.1016/j.isci.2023.106285