Authors

Jiangsan Zhao, Akito Kaga, Tetsuya Yamada, Kunihiko Komatsu, Kaori Hirata, Akio Kikuchi, Masayuki Hirafuji, Seishi Ninomiya, Wei Guo*

Paper Information

Journal
: Plant Phenomics
DOI
: 10.34133/plantphenomics.0026
: https://spj.science.org/doi/10.34133/plantphenomics.0026