Authors

Yu Takahashi *, Yu Inoue, Shintaro Sato, Takayoshi Okabe, Hirotatsu Kojima, Hiroshi Kiyono, Makoto Shimizu, Yoshio Yamauchi, and Ryuichiro Sato *

Paper Information

Journal
: Scientific Reports
DOI
: 10.1038/s41598-023-32438-2
: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37012293/