Authors

Hiroyuki Kurokochi, Naoyuki Tajima, Mitsuhiko P. Sato, Kazutoshi Yoshitake, Shuichi Asakawa, Sachiko Isobe, Kenta Shirasawa

Paper Information

Journal
DNA Research
DOI
: 10.1093/dnares/dsad006
: https://doi.org/10.1093/dnares/dsad006