Authors

Masanobu Nishikawa, Kosuke Katsu, Hiroaki Koinuma, Masayoshi Hashimoto, Yutaro Neriya, Juri Matsuyama, Toya Yamamoto, Masato Suzuki, Oki Matsumoto, Hidenori Matsui, Hirofumi Nakagami, Kensaku Maejima, Shigetou Namba, Yasuyuki Yamaji

Paper Information

Journal
: Journal of Virology
DOI
: 10.1128/jvi.00221-23
: https://journals.asm.org/doi/10.1128/jvi.00221-23