Authors

Jinying Cui、 Noriko Nishide、 Kiyoshi Mashiguchi、 Kana Kuroha、 Masayuki Miya、 Kazuhiko Sugimoto、 Jun-Ichi Itoh、 Shinjiro Yamaguchi、 and Takeshi Izawa*

Paper Information

Journal
: Nature Communications
DOI
: 10.1038/s41467-023-38670-8
: https://doi.org/10.1038/s41467-023-38670-8