Authors

Issei Nakazato, Miki Okuno, Takehiko Itoh, Nobuhiro Tsutsumi, Shin-ichi Arimura

Paper Information

Journal
: The Plant Journal
DOI
: 10.1111/tpj.16311
: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/tpj.16311