Authors

Yoko Masuda, Sakura Satoh, Ryota Miyamoto, Ryo Takano, Katsuhiro Ishii, Hirotomo Ohba, Yutaka Shiratori and Keishi Senoo*

Paper Information

Journal
Archives of Microbiology
DOI
: 10.1007/s00203-023-03631-8
: https://doi.org/10.1007/s00203-023-03631-8