Authors

Fumitaka Shitamori, Ayaka Nonogaki, Tomoki Motegi, Yuki Matsumoto, Mika Sakamoto, Yasuhiro Tanizawa, Yasukazu Nakamura, Tomohiro Yonezawa, Yasuyuki Momoi, Shingo Maeda*

Paper Information

Journal
: Journal of Feline Medicine and Surgery
DOI
: 10.1177/1098612X231185393
: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1098612X231185393