Authors

Masahiro Shinada, Daiki Kato*, Tomoki Motegi, Masaya Tsuboi, Namiko Ikeda, Susumu Aoki, Takaaki Iguchi, Toshio Li, Yuka Kodera, Ryosuke Ota, Yuko Hashimoto, Yosuke Takahashi, James Chambers, Kazuyuki Uchida, Yukinari Kato, Ryohei Nishimura, Takayuki Nakagawa.

Paper Information

Journal
: Molecular Cancer Research
DOI
: 10.1158/1541-7786.MCR-22-0929
: https://aacrjournals.org/mcr/article/doi/10.1158/1541-7786.MCR-22-0929/