Authors

Masahiro Shinada, Daiki Kato*, Masaya Tsuboi, Namiko Ikeda, Susumu Aoki, Takaaki Iguchi, Toshio Li, Yuka Kodera, Ryosuke Ota, Shoma Koseki, Hayato Shibahara, Yosuke Takahashi, Yuko Hashimoto, James Chambers, Kazuyuki Uchida, Shunsuke Noguchi, Yukinari Kato, Ryohei Nishimura, Takayuki Nakagawa.

Paper Information

Journal
: The Journal of Veterinary Medical Science
DOI
: https://doi.org/10.1292/jvms.23-0062