Authors

Ryosuke Matsuura, Arisa Kawamura, Rizo Ota, Takashi Fukushima, Kazuhiro Fujimoto, Masato Kozaki, Misaki Yamashiro, Junichi Somei, Yasunobu Matsumoto, Yoko Aida*

Paper Information

Journal
: Toxics
DOI
: 10.3390/toxics11080718