Authors

Peng Lu, Jiaqiao Zhou, Sibo Wei, Konosuke Takada, Hayato Masutani, Suguru Okuda, Ken Okamoto, Michio Suzuki, Tomoya Kitamura, Kentaro Masujin, Takehiro Kokuho, Hideaki Itoh, Koji Nagata*

Paper Information

Journal
: Computational and Structural Biotechnology Journal
DOI
: doi.org/10.1016/j.csbj.2023.08.028