Authors

Takaki Aihara, Kyoko Araki, Yunosuke Onuma, Yihan Cai, Aye Myat Myat Paing, Susumu Goto, Yoko Hisamoto, Nobuhiro Tomaru, Kosuke Homma, Masahiro Takagi, Toshiya Yoshida, Atsuhiro Iio, Dai Nagamatsu, Hajime Kobayashi, Mitsuru Hirota, Kentaro Uchiyama & Yoshihiko Tsumura

Paper Information

Journal
: Heredity
DOI
: 10.1038/s41437-023-00655-0