Authors

Ayane Kuboyama-Sasaki, Yu Takahashi *, Chen Xia, Tsuyoshi Kobayashi, Hideki Ohdan, Makoto Shimizu, Yoshio Yamauchi, Hiroshi Kiyono, and Ryuichiro Sato *

Paper Information

Journal
: Biotechnology Journal
DOI
: 10.1002/biot.202300365