Authors

Noriko Maruyama, Kei Uchida, Saneyuki Kawabata, Eriko Yasunaga, Keiko Miyazaki, Yuya Fukano

Paper Information

Journal
: Biological Invasions
DOI
: 10.1007/s10530-023-03193-2