Authors

Shuya Kato*, Seiji Arakaki, Atsushi J. Nagano, Kiyoshi Kikuchi, Shotaro Hirase*

Paper Information

Journal
: Molecular Ecology
DOI
: 10.1111/mec.17216